ROZEZNANIE RYNKU NR 14/OWES/2018 NA PRZEPROWADZENIE KURSÓW ZAWODOWYCH

//ROZEZNANIE RYNKU NR 14/OWES/2018 NA PRZEPROWADZENIE KURSÓW ZAWODOWYCH

Centrum Inicjatyw Obywatelskich w Słupsku przymierza się do organizacji i przeprowadzenia kursu zawodowego w ramach projektu pn. „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie słupskim” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. W ramach rozeznania rynku zapraszamy do przesłania wstępnej kalkulacji ceny mającej na celu ustalenie ceny rynkowej usługi polegającej na przeprowadzeniu kursów zawodowych: brukarz, prac wykończeniowych na budowie oraz prac ogrodniczych.

Opis zamówienia.

I. Celem kursów jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie osób szkolonych do pracy w zawodzie zgodnym z tematyką szkolenia oraz nabycie niezbędnych uprawnień do wykonywania prac będących przedmiotem zamówienia.

A. KURS PRACE DROGOWE: BRUKARZA, POSADZKARZ DLA 2 OSÓB

1. Czas trwania szkolenia – nie mniej niż 110 godzin lekcyjnych (1 godz.= 45 minut) w tym: zajęcia teoretyczne – nie mniej niż 20 godzin lekcyjnych; zajęcia praktyczne – nie mniej niż 90 godzin lekcyjnych.
2. Zakres kursu brukarza musi obejmować co najmniej: Zasady BHP i p.poż przy pracach brukarskich. Podstawowe wiadomości o robotach ziemnych. Pomiary przy budowie. Rodzaje podstawowego sprzętu i narzędzi. Materiałoznawstwo: rodzaje bruku i kostki polbrukowej (spoiwa, zaprawy, betony, grunty budowlane, rodzaje bruku, rodzaje kostki polbrukowej). Przygotowanie podłoża (skucie starej nawierzchni, wykonanie robót ziemnych). Sposoby układania kostki brukowej. Posługiwanie się sprzętem, narzędziami, maszynami budowlanymi (ubijaki wibracyjne oraz przecinarki do nawierzchni dróg). Dokonywanie czynności pomiarowych podczas robót brukarskich. Wykonanie podłoża, podbudowy, podsypek i sprawdzenie szablonem profilu podsypki. Układanie krawężników drogowych i obrzeży chodnikowych. Rozbieranie uszkodzonych bruków i chodników. Układanie nawierzchni z kostki kamiennej na odcinkach prostych, łukach i skrzyżowaniach. Dokonywanie napraw nawierzchni brukowych chodników.

B. KURS PRAC WYKOŃCZENIOWYCH NA BUDOWIE DLA 2 OSÓB
1. Czas trwania szkolenia – nie mniej niż 110 godzin lekcyjnych (1 godz.= 45 minut) w tym: zajęcia teoretyczne – nie mniej niż 20 godzin lekcyjnych; zajęcia praktyczne – nie mniej niż 90 godzin lekcyjnych.
2. Program szkolenia obejmuję m.in. zagadnienia: Określanie właściwości materiałów do robót wykończeniowych w celu ich właściwego zastosowania, transportowania i składowania. Przygotowanie materiałów do robót wykończeniowych. Organizowanie stanowiska pracy do wykonywania robót wykończeniowych. Wykonywanie robót murarskich zgodnie z projektem budowlanym. Wykonywanie tynków zwykłych lub cienkowarstwowych. Wykonywanie okładzin ściennych z płytek ceramicznych, desek, płyt i paneli. Wykonywanie podłóg z tworzyw sztucznych, płytek ceramicznych, deszczułek podłogowych, płyt mozaikowych i paneli. Wykonywanie dociepleń budynków. Malowanie ścian techniką emulsyjną, klejową i olejną. Wykonywanie remontów i konserwacji pomieszczeń. Organizowanie własnego miejsca pracy oraz podległych pracowników zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ergonomii, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska. Stosowanie lub nadzorowanie stosowania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska oraz stosowania odzieży roboczej i środków ochrony indywidualnej odpowiednich do poszczególnych rodzajów robót wykończeniowych.

C. KURS OGRODNIK TERENÓW ZIELONYCH DLA 2 OSÓB
1. Czas trwania szkolenia – nie mniej niż 140 godzin lekcyjnych (1 godz.= 45 minut) w tym: zajęcia teoretyczne – nie mniej niż 20 godzin lekcyjnych; zajęcia praktyczne – nie mniej niż 90 godzin lekcyjnych.
2. Program szkolenia obejmuję m.in. zagadnienia: Przepisy BHP w ogrodnictwie. Tereny zieleni – rodzaje, dokumentacja i wybrane aspekty prawne. Warunki siedliskowe roślin. Podstawowe grupy roślin stosowanych w zagospodarowaniu terenów zielonych. Technika w zagospodarowaniu terenów zielonych. Zakładanie terenów zielonych. Zajęcia praktyczne.

II. Przeprowadzenie kursu musi być przeprowadzone zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa oraz zakończyć się przeprowadzeniem egzaminu końcowego potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji ( w tym także przez inne instytucje zewnętrzne jeżeli jest wymagane do uzyskania uprawnień w danym zakresie).
III. Do złożenia oferty zapraszamy instytucje szkoleniowe posiadające aktualny wpis do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzonego przez właściwy ze względu na siedzibę instytucji szkoleniowej wojewódzki urząd pracy. Wykonawca zapewnia uczestnikom szkolenia materiały szkoleniowe. W trakcie odbywania zajęć praktycznych wykonawca musi zapewnić narzędzia w liczbie zapewniającej należytą realizację szkolenia oraz sprzęt ochronny dla kursantów zgodny z obowiązującymi przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy.
IV. Termin wykonania zamówienia usługi mu się rozpocząć w maju 2018. Termin zakończenia realizacji usługi do uzgodnienia.
V. Miejsce odbywania kursu: miasto Słupsk, woj. pomorskie. W przypadku realizacji zajęć poza terenem miasta Wykonawca we własnym zakresie zapewni dojazd uczestnikom zajęć ze Słupska do miejsca realizacji zajęć teoretycznych i z powrotem. Koszt ewentualnego dowozu lub dojazdów ponosi Wykonawca. Miejsce szkolenia zostanie zatwierdzone przez Zamawiającego. Wykonawca zapewni każdego dnia szkoleniowego ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków.

Szczegółowe informacje:

By | 2018-04-26T13:01:53+00:00 26 kwietnia 2018|Aktualności|
ZMIEŃ ROZMIAR CZCIONKI
ZMIEŃ KONTRAST