PARTNERSTWO

PARTNERSTWO 2017-07-07T12:29:56+00:00

PARTNERSTWO

Projekt „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie słupskim” realizowany jest przez Centrum Inicjatyw Obywatelskich w Słupsku w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Dorzecze Słupi oraz Słowińską Grupę Rybacką.

Lider Centrum Inicjatyw Obywatelskich – doświadczenie i trwałość
Centrum Inicjatyw Obywatelskich w Słupsku wspiera rozwój ekonomii społecznej w subregionie słupskim oraz na terenie województwa pomorskiego pomorskiego, promuje postawy pro przedsiębiorcze, wdraża innowacyjne rozwiązania w zakresie ES, współpracując m.in. z instytucjami z regionu i Polski. Prowadzi na ich rzecz aktywne działania, mające na celu silne umocowanie ich na lokalnym rynku oraz wzmocnienie jako partnera dla administracji samorządowej i rządowej.

Więcej informacji na stronie: www.cio.slupsk.pl

Partnerzy Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Dorzecze Słupi, Słowińska Grupa Rybacka – powiązanie z biznesem
Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Dorzecze Słupi oraz Słowińska Grupa Rybacka prowadzą działalność na rzecz rozwoju lokalnego i regionalnego, w szczególności poprzez organizowanie i finansowanie przedsięwzięć informacyjnych, doradczych, szkoleniowych, m.in. dla podmiotów ekonomii społecznej z terenu subregionu słupskiego i województwa pomorskiego. Pracownicy LGD i PDS świadczą bezpłatne doradztwo w zakresie przygotowywania wniosków inwestycyjnych, wspierając tym m.in. przedsiębiorców. Słowińska Grupa Rybacka udziela pożyczek, przyznaje środki finansowe na rozpoczęcie działalności gospodarczej, doradza przedstawicielom organizacji pozarządowych, podmiotów ekonomii społecznej i grup inicjatywnych/nieformalnych. Ponadto, SGR wspiera różnicowanie działalności gospodarczej, opracowywanie i wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju, aktywizację społeczną, zawodową i gospodarczą mieszkańców obszaru Słowińskiej Grupy Rybackiej, przedsięwzięcia na rzecz przeciwdziałania bezrobociu i zapobieganiu wykluczeniu społecznemu.

Więcej informacji na stronie: www.sgr.org.pl; www.pds.org.pl

ZMIEŃ ROZMIAR CZCIONKI
ZMIEŃ KONTRAST