DOTACJE

DOTACJE 2021-03-23T15:47:50+00:00

DOTACJE

Dotacje oferowane przez Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej (OWES) kierowane są do nowych lub istniejących już przedsiębiorstw społecznych na obszarze powiatów: bytowskiego, lęborskiego, słupskiego i miasta Słupsk. Dofinansowanie jest przeznaczone na utworzenie nowych miejsc pracy dla osób, które znajdują się w trudnej sytuacji życiowej, czy finansowej i są zagrożone wykluczeniem. Są to m.in. długotrwale bezrobotni, niepełnosprawni lub walczący z uzależnieniami.

Przedsiębiorstwo społeczne (PS) to m.in. spółdzielnie socjalne, spółki non-profit, organizacje społeczne (stowarzyszenia, fundacje) prowadzące działalność gospodarczą.

PS mogą zostać utworzone przez:
a) grupy inicjatywne złożone z osób fizycznych i prawnych,
b) przekształcenie podmiotów ekonomii społecznej.

OWES zapewnia grupom inicjatywnym stałe wsparcie od samego początku, czyli od pomysłu, aż do podjęcia działalności ekonomicznej. Dlatego oferujemy wnioskodawcom blok szkoleniowo-doradczy, podczas którego poruszane są m.in. takie tematy jak:

  1. Podstawy ekonomii społecznej i zakładanie podmiotów ekonomii i przedsiębiorstw społecznych.
  2. Obowiązki formalno-prawne związane z prowadzeniem PES i PS.
    3. Rachunkowość i księgowość.
    4. Planowanie działań krótko i długoterminowych.
    5. Źródła finansowania przedsiębiorstw społecznych.

Składane dokumenty muszą zawierać dobrze rozpisany biznesplan, który jest także jednym z najważniejszych zagadnień naszych szkoleń. W nim zostanie zawarte również to, na co zostaną przeznaczone pieniądze. Wydatki mogą obejmować np.:
– drobny sprzęt AGD,
– wyposażenie biurowe,
– surowce i materiały związane z działalnością produkcyjną,
– promocję oraz reklamę.

Co warto wiedzieć?
1. Dotację można otrzymać na maksymalnie 10 nowych stanowisk pracy (22,5 tys. zł na jedno stanowisko).
2. Cała kwota dotacji jest wypłacana w jednej transzy.

3. Nowo powstałym przedsiębiorstwom gwarantujemy dodatkowo wsparcie finansowe na pokrycie kosztów utrzymania stanowiska pracy (koszty ZUS, fundusz pracy, podatek dochodowy itp.

4. Nowe miejsca pracy, na które uzyskano dofinansowanie, muszą być utrzymane przez minimum 12 miesięcy od otrzymania dotacji.

Wnioski należy składać osobiście (przedstawiciel grupy inicjatywnej), pocztą lub kurierem w biurze OWES Centrum Inicjatyw Obywatelskich w Słupsku (76-200) przy ul. Sienkiewicza 19 w godzinach od 7.30 do 15.30. W przypadku wysłania pocztą/kurierem decyduje data wpływu do biura ośrodka.
Wszystkie załączniki znajdują się na stronie internetowej projektu: www.owes-cio.pl

ZMIEŃ ROZMIAR CZCIONKI
ZMIEŃ KONTRAST