ROZEZNANIE RYNKU NR 13/OWES/2018 NA PRZEPROWADZENIE KURSU NA PRZEWÓZ RZECZY

//ROZEZNANIE RYNKU NR 13/OWES/2018 NA PRZEPROWADZENIE KURSU NA PRZEWÓZ RZECZY

Centrum Inicjatyw Obywatelskich w Słupsku przymierza się do organizacji i przeprowadzenia kursu zawodowego w ramach projektu pn. „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie słupskim” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. W ramach rozeznania rynku zapraszamy do przesłania wstępnej kalkulacji ceny mającej na celu ustalenie ceny rynkowej usługi polegającej na przeprowadzeniu Kursu na przewóz rzeczy (kwalifikacja wstępna przyśpieszona) dla 1 osoby.

Szczegółowy opis zamówienia.

 1. W szkoleniu weźmie udział osoba, która uzyskała prawo jazdy kat. C po 10.09.2009r. i jest osobą powyżej 21 roku życia
 2. Szkolenie będzie trwało min. 130 godzin zajęć teoretycznych oraz min. 10 godzin zajęć
 3. Szkolenie będzie realizowane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27 października 2005 r. w sprawie szkolenia, egzaminowania i uzyskania uprawnień przez kierujących pojazdami, instruktorów i egzaminatorów (Dz.U.2005, nr 217, poz. 1834 z późn. zm.)
 4. W cenie szkolenia Wykonawca powinien uwzględnić koszt ubezpieczenia uczestnika kursu od NNW oraz koszt 1 egzaminu.
 5. Efektem kursu po pozytywnym zdaniu egzaminu będzie wydanie świadectwa kwalifikacji zawodowej
 6. Szkolenia teoretyczne i zajęcia praktyczne muszą odbyć się na terenie subregionu słupskiego
 7. Termin rozpoczęcia kursu: nie później niż maj 2018

Grupa docelowa:  osoby pełnoletnie planowane do zatrudnienia.

Wykonawca zobowiązany będzie do:

 1. Zapewnienia materiałów szkoleniowych, które zostaną przekazane za pokwitowaniem
 2. Dokumentowania przeprowadzonych zajęć oraz prowadzenia dziennika zajęć z wykazem tematyki oraz frekwencji
 3. Przeprowadzenia testu wstępnego na wejście oraz na wyjście po zakończonym kursie oraz przekazanie oryginałów testów Zamawiającemu.
 4. Działania zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926, ze zmianami).
 5. Zorganizowania i opłacenia egzaminu końcowego.
 6. Wydania zaświadczeń o ukończeniu szkolenia oraz zaświadczeń, świadectw, certyfikatów potwierdzających uzyskanie kwalifikacji zawodowych, zgodnie z obowiązującymi
 7. Zajęcia powinny być prowadzone zgodnie z harmonogramem zatwierdzonym przez Zamawiającego.

OSOBA DO KONTAKTU w sprawie zamówienia: Patrycja Czawłytko  tel. 59 840 29 20.

TERMIN I SPOSÓB ZŁOŻENIA ODPOWIEDZI

Uprzejmie prosimy o przesłanie informacji nie później niż do dnia 04 kwietnia 2018 roku do godz. 15:00, na adres e-mail: patrycja.czawlytko@cio.slupsk.pl. Prosimy o podanie ceny netto i brutto kursu.

By | 2018-03-28T15:18:12+00:00 28 marca 2018|Aktualności|
ZMIEŃ ROZMIAR CZCIONKI
ZMIEŃ KONTRAST